Artikel 1. Definities

1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

A. BBENG: BVIO BV, handelend onder de naam BBENG. 
B. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan BBENG opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
C. Project: ontwikkelen van een programma, uitvoering, ondersteuning van bestaande projecten dan wel advisering in de ruimste zin des woords.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten tussen BBENG en Opdrachtgever. 

2. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes; Opdrachten; Totstandkoming van de overeenkomst

1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten tussen BBENG en Opdrachtgever. 

2. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

1. BBENG zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

2. BBENG kan de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. 

3. Opdrachtgever draagt er op zijn kosten zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan BBENG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BBENG worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan BBENG zijn verstrekt, heeft zij het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. De termijn waarbinnen de opdracht moet zijn uitgevoerd, kan worden beĆÆnvloed door factoren, zoals kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, medewerking van derden, ongeval, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. De termijn waarbinnen de opdracht dient te zijn afgerond, is nimmer een fatale termijn, tenzij dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 

5. Indien BBENG meerwerk moet verrichten in opdracht van Opdrachtgever, is BBENG gerechtigd om de daaruit vloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Voor zover mogelijk of zichtbaar zal BBENG dit vooraf bespreken met Opdrachtgever. 

Artikel 5. Tussentijdse beĆ«indiging 

1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen een opzegtermijn van ten minste veertien dagen in acht te nemen.

2. In geval van tussentijdse opzegging heeft BBENG, naast vergoeding van gemaakte kosten, in ieder geval recht op betaling van haar declaraties voor de tot de beĆ«indiging van de overeenkomst verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten. 

3. Annulering van de opdracht door Opdrachtgever ontslaat BBENG met onmiddellijke ingang van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht.

Artikel 6. Opeisbaarheid; Ontbinding; Opschorting 

De vorderingen van BBENG op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 

  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan BBENG omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien BBENG opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
  • Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of zijn bedrijfsvoering staakt;
  • Indien is gebleken, of er vermoedens gerezen zijn dat, Opdrachtgever te verbinden is met criminele activiteiten. Zulks ter beoordeling van BBENG;
  • indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst;

In genoemde gevallen is BBENG bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, Ć©Ć©n en ander onder gehoudenheid van opdrachtgever de hierdoor door BBENG geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan BBENG toekomende rechten.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. BBENG is slechts aan een wijziging van de overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beĆÆnvloed. 

3. Indien de wijziging of aanvulling financiƫle en/of kwalitatieve consequenties heeft, dienen partijen nadere afspraken hierover schriftelijk overeen te komen.

Artikel 8. Honorarium 

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel. 

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW. 

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede tijd. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief of tarief per dag of dagdeel en bij gebreke daarvan volgens het gebruikelijke uurtarief van honderdvijftig euro geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. 

4. Het honorarium is exclusief BTW en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport-, aflevering-, administratie-, reis- en verblijfkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 

5. Het honorarium kan prestatieafhankelijke onderdelen bevatten welke nader beschreven zullen worden in de opdrachtbevestiging. De tarieven voor prestatieafhankelijke onderdelen zijn exclusief BTW. 

6. BBENG is gerechtigd de verschuldigde kosten en honorarium periodiek aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9. Betaling 

1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum, zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in de onderlinge verhouding tussen BBENG en opdrachtgever geldende wettelijke rente. 

2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 

3. BBENG is steeds gerechtigd een voorschot van Opdrachtgever te verlangen alvorens met de opdracht aan te vangen of de opdracht voort te zetten. 

4. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. 

5. Indien de opdracht aan BBENG door meer dan Ć©Ć©n opdrachtgever is gegeven, is elke opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen uit de met BBENG gesloten overeenkomst. 

6. Bij het nemen van invorderingsmaatregelen door BBENG is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van de openstaande declaraties, zulks met een minimum van tweehonderdvijftigeuro. 

7. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

8. BBENG is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij voor Opdrachtgever onder zich heeft. 

9. Enig beroep door Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBENG. 

10. Bij niet-tijdige betaling is BBENG onmiddellijk gerechtigd uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk te staken, te beƫindigen of op te schorten zonder dat dit tot enige schadeplichtigheid van BBENG kan leiden.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de door BBENG geleverde of te leveren diensten alsmede de ontwerpen, ideeĆ«n, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en BBENG, danwel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij. BBENG. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBENG is opdrachtgever niet gerechtigd tot openbaarmaking en het ter kennis brengen van derden daarvan. 

Artikel 11. Wederzijdse geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

1.BBENG is bij haar activiteiten (gedeeltelijk) afhankelijk van de medewerking en diensten van derden, waar BBENG weinig of geen invloed op kan uitoefenen. BBENG is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade, of vervolgschade, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en BBENG of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de overeenkomst met BBENG. 

2.Indien BBENG aansprakelijk is,is de aansprakelijkheid van BBENG, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van BBENG steeds beperkt tot het tot dan toe in rekening gebrachte honorarium exclusief eventueel in rekening gebrachte kosten, met een maximum van ā‚¬ 2.500,-. 

3.Indirecte schade, waaronder aanvullende schadevergoeding, gevolgschade, gederfde omzet of winst en gemiste besparingen komen nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

4.BBENG is nimmer aansprakelijk voor druk-, schrijf- of telfouten en/of onduidelijkheden in opdrachtbevestigingen of andere schriftelijke dan wel elektronische stukken. Storingen in het bedrijf van BBENG ten gevolge van overmacht welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaat BBENG van het nakomen van de overeengekomen termijnen of van haar verplichtingen. Opdrachtgever heeft in deze gevallen nimmer aanspraak op vergoeding van kosten, schade of interest. 

5. BBENG is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan uit adviezen of documenten welke gebaseerd zijn op onjuiste of onvolledige gegevens, dan wel het foutief toepassen of hanteren van de adviezen of documenten. 

6. Opdrachtgever dient uiterlijk 14 dagen na de bekendheid met enig recht op schadevergoeding deze per aangetekend schrijven bij BBENG te melden.

Artikel 13. Annulering opdracht 

1. Annulering van de opdracht door BBENG kan tot veertien dagen voor de aanvang van de opdracht, zonder dat dit tot enige schadeplichtigheid van BBENG kan leiden. 

2. Annulering van de opdracht door Opdrachtgever kan tot 8 weken voor de aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulering voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever 50% van het offertebedrag verschuldigd. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht aanvang zou nemen.

Artikel 14. Slotbepalingen 

1. Gegevens van Opdrachtgever worden in de administratie van BBENG zorgvuldig en vertrouwelijk bewaard en behandeld. 

2. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verstuurde declaraties dienen door opdrachtgever binnen twee weken na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/de datum van de verstuurde declaratie schriftelijk te worden gemeld aan BBENG. 

3. Op de rechtsverhouding tussen BBENG en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

4. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

De Algemene Voorwaarden van BBENG nog eens doorlezen? 

Klik dan hier om een pdf-bestand te downloaden van bovenstaande Algemene Voorwaarden.